Umeå Internationella Författarscen

Föreningens stadgar

§ 1 – Föreningens firma

Föreningens firma är den  ideella föreningen Littfest, med säte i Umeå,Västerbotten.

§ 2 – Ändamål

Föreningens huvudsyfte är  att årligen planera, arrangera och genomföra Umeås internationella  litteraturfestival Littfest. Därutöver kan föreningen också  anordna andra arrangemang som syftar till att främja intresset  för främst skönlitteratur. Föreningen skall också  sträva efter att introducera litteratur utgiven utanför  Sverige och då främst inrikta sig mot skönlitterär  bokutgivning av oberoende mindre förlag i Europa.

Föreningen skall aktivt söka  samverkan med andra kulturarrangemang särskilt med inriktning  mot sådana som har anknytning till att Umeå år 2014 är  Europas kulturhuvudstad.

Föreningen skall i sin  verksamhet sträva efter att samverka med  författarföreningar, bokförlag, bibliotek, kulturföreningar,  bildningsförbund, skolväsendet, universitetet och alla andra  som vill främja intresset för samt spridning och utgivning av  främst skönlitteratur.

Föreningen skall i sin  verksamhet för att uppnå sina syften aktivt använda sig av  olika kommunikationskanaler, såväl i gamla som nya medier.  Webben är en viktig plats för dialog och information och det  gäller såväl egna webbplatser som andra sociala webbtjänster.

Föreningen skall aktivt söka  ekonomiskt stöd för sin verksamhet från kommunen, stiftelser,  fonder och andra som vill stödja föreningens verksamhet.

§ 3 – Medlemskap

Medlem i föreningen kan den  vara som vill verka för föreningens målsättning och ändamål,  samt förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 4 – Medlemsavgift

Medlem ska betala den  medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 5 – Styrelsen

Styrelsen består av  ordförande och minst fyra övriga ledamöter samt minst  tre suppleanter.

Styrelsen utser inom sig  sekreterare och kassör.

§ 6 – Styrelsens  uppgifter

Styrelsen företräder  föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å  föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa  stadgar.

Styrelsen ska verkställa av  årsmötet fattade beslut, sköta föreningens  ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge  årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när  ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre  styrelseledamöter begär detta. Suppleanter har närvaro- och  yttranderätt vid styrelsemöten.

Styrelsen är beslutsför då  minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med  enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden  biträder.

Styrelsen utser inom sig  firmatecknare.

Styrelsen kan för längre  eller kortare tid anställa personal för att fullgöra  uppgifter främst i samband med genomförandet av Littfest.

§ 7 – Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara  kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas  till föreningens revisorer senast 1 månad innan årsmötet

§ 8 – Revisorer

Styrelsens förvaltning och  räkenskaper ska årligen granskas av en av årsmötet utsedd  revisor. Årsmötet skall också utse en revisorssuppleant.  Därutöver skall

verksamheten också granskas av  godkänd/auktoriserad revisor. Revisorerna ska senast 2 veckor  innan årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 9 – Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket  är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast  den 15 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig  kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 2 veckor före  ordinarie årsmöte. Styrelsens årsredovisning samt revisorernas  revisionsberättelse ska vara medlemmarna tillhanda per  föreningens webbplats och via e-mail senast 2 veckor före  årsmötet. Vid ordinarie årsmöte ska  följande ärenden behandlas:

Val av ordförande och  sekreterare för mötet.

1. Fastställande av röstlängd för  mötet.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

3.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande  av dagordning.

5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det  senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse  (balans- och resultaträkning) för det senaste  verksamhets-/räkenskapsåret.

6. Revisionsberättelsen för  verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för  styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av  medlemsavgifter.

9. Fastställande av eventuell verksamhetsplan  och behandling av budget för det kommande  verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Val av ordförande i  föreningen för en tid av 2 år.

11. Val av övriga  styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1-2 år.

12.  Val av en revisor jämte suppleant.

13. Val av valberedning.

14.  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

§ 10 – Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när  styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt  eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta  genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska  framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska  behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits  i kallelsen behandlas. Kallelse till extra årsmöte skall vara  medlemmarna till handa via föreningens webbplats och via e-mail  senast 2 veckor före det extra årsmötet.

§ 11 – Rösträtt

Vid årsmöte har varje  medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte  utövas genom ombud).

§ 12 – Beslut,  omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med acklamation  eller om så begärs, efter votering. Omröstning sker öppet, utom  vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär  detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat,  med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som  ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom  lottning.

Ledamot av styrelsen får  inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd  för vilken denne är ansvarig och inte heller vid val av  revisor. Mötet är beslutsmässigt  med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 13 – Regler för  ändring av stadgarna

För ändring av dessa  stadgar krävs beslut av två av varandra följande årsmöten (eller  ett ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte) med minst två  tredjedelar av antalet avgivna röster vid varje möte. Förslag  till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av  styrelsen.

Medlem som önskar utträda  ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och  anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 15 – Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur  föreningen av annan anledning än att hon/han har försummat  att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet  eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens  intressen.

§ 16 – Upplösning av  föreningen

För upplösning av  föreningen krävs beslut på två av varandra följande  årsmöten (ordinarie eller extra årsmöte) med minst nittio  procent av antalet avgivna röster vid varje möte.

Om föreningen upplöses ska  föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande  syfte.

Kopia av årsmötesprotokoll  som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter  sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.